array(1) { [0]=> string(8) "New York" } array(2) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" } array(3) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" } array(3) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" } array(4) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" } array(4) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" } array(5) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" } array(6) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" } array(7) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" } array(7) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(8) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" } array(9) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" [8]=> string(15) "Southampton, UK" } array(9) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" [8]=> string(15) "Southampton, UK" } array(10) { [0]=> string(8) "New York" [1]=> string(7) "Newport" [2]=> string(6) "Boston" [3]=> string(14) "Sydney, Canada" [4]=> string(11) "Québec" [5]=> string(8) "Saguenay" [6]=> string(17) "Sept-Iles, Quebec" [7]=> string(14) "Halifax Canada" [8]=> string(15) "Southampton, UK" [9]=> string(7) "Hamburg" }